پمپ زمینی پمپیران در ظرفیت های مختلف که مشخضات آن ها به تفصیل در زیر آمده است تولید می شود. مشخصات کلی پمپ زمینی پمپیران به صورت زیر است. جنس محور پمپ زمینی پمپیران فولاد ck45، جنس پروانه آن چدن GG-25 و جنس محفظه آن چدن GG-25 می باشد.

 

برای خرید پمپ زمینی و دریافت کاتالوگ و مشاوره خرید با کارشناسان ما در پمپکده تماس بگیرید.

 

مشخصات کلی پمپ های زمینی گریز از مرکز پمپیران:

 • قطر خروجی : 32 تا 300 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 5تا 1800 مترمکعب در ساعت
 • ارتفاع: 5 تا 90 متر
 • درجه حرارت سیال در آببندی:

با نوار گرافت: از 50- تا 110 درجه سانتیگراد

با آببند مکانیکی: از 50- تا 140 درجه سانتیگراد

پمپ زمینی پمپیران

پمپ زمینی پمپیران مدل 125-32 ( با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: ۴ تا 12 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 2 تا 6.2 متر

با دور 2900:

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 24 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 12.5 تا 24.5 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 160-32 ( با دور ۱۴۵۰):

 • رانش : 32 میلیمتر
 • مکش : 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 14 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 4.3 تا 9.6 متر

با دور 2900:

 • رانش : 32 میلیمتر
 • مکش : 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 10 تا 28 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 17 تا 39 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 200-32 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 4 تا ۸ مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 9 تا 14.7 متر

با دور 2900:

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 16 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 35 تا 59 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 250-32 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 11 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 14 تا 21.5 متر

با دور 2900:

 • رانش: 32 میلیمتر
 • مکش: 50 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 12 تا 22 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 57 تا 86 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 125-40 (دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 6 تا 20 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 2.3 تا 6.2 متر

با دور 2900:

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 55 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 53 تا 92 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 160-40 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 20 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 4 تا 9.6 متر

با دور 2900:

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 35 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 31 تا 57.5 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 200-40 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 18 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 8.9 تا 14.3 متر

با دور 2900:

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 35 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 31 تا 57.5 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 250-40 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 30 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 11.5 تا 23 متر

با دور 2900:

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 55 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 53 تا 92 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 315-40 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 40 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 8 تا 16 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 22 تا 37.5 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 125-50 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 50 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 1.6 تا 6 متر

با دور 2900:

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  70 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 10.5 تا25.2 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 160-50 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 50 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 15 تا 35 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 5 تا 9 متر

با دور 2900:

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  70 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 19.8 تا 36 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 200-50 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 50 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 8.2 تا 14.2 متر

با دور 2900:

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  90 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 32.5 تا 57 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 250-50 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 50 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 10.5 تا 21.5 متر

با دور 2900:

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 40 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا  80 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 46 تا 90 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 315-50 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 50 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 40 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 19.3 تا 35 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 125-65 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 30 تا 70 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 1.8 تا 5.9 متر

با دور 2900:

 • ران: 80 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 60 تا  140 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 7.2 تا 23 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 160-65 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 4.1 تا 9.6 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 17.5 تا 38.7 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 200-65 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 20 تا 70 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 5.4 تا 14.9 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 30 تا 59 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 250-65 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 11.5 تا 23.6 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 65 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا  160 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 47 تا 93 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل  315-65 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 65 میلیمتر
 • مکش: 80 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 25 تا 80 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 20 تا 35 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 160-80 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا 130 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 2.2 تا 9.3 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا  250 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 12.1 تا 36.3 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 200-80 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 120 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 4.7 تا 14.3 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 80 تا  240 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 20 تا 56.5 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 250-80 ( با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 140 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 9.2 تا 22.6 متر

با دور 2900:

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 50 تا  250 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 53 تا 92 متر

پمپ زمینی پمپیران مدل 315-80 (با دور ۱۴۵۰):

 • رانش: 80 میلیمتر
 • مکش: 100 میلیمتر
 • ظرفیت آبدهی: 40 تا 120 مترمکعب در ساعت
 • حداکثر ارتفاع: 19 تا 36.5 متر
Summary
Review Date
Reviewed Item
پمپ زمینی
Author Rating
51star1star1star1star1star
بستن منو
Call Now Button